<
Trang chủ » Tra từ
  
[lô]
  • (tiếng Pháp gọi là Lot) portion; lot; plot
To divide a piece of land into plots; To parcel up a piece of land
The land has been split up into 12 plots
  • (tiếng Pháp gọi là Lot) batch; lot
To buy/sell something by the batch
I've picked up a whole lot of scrap iron
  • (tiếng Pháp gọi là Lot) prize (in a lottery)
  • (tiếng Pháp gọi là Loge) box (in a theatre)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt