<
Trang chủ » Tra từ
lâm vào  
[lâm vào]
  • to fall into ... (a bad situation); to land in ...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt