<
Trang chủ » Tra từ
khoan  
[khoan]
  • to bore; to drill; to perforate
To drill an oil well
  • drill; borer; brace
Drilling-machine
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt