<
Trang chủ » Tra từ
kêu  
[kêu]
  • to call
To call the roll
To call the waiter
  • to knock; to sound
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt