<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
jouir  
nội động từ
  • hưởng, hưởng thụ
hưởng tự do
  • được, có
có sức khoẻ tốt
      • hưởng thụ những cái sắp mất
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt