<
Trang chủ » Tra từ
job  
[dʒɔb]
danh từ
 • việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, việc làm khoán
làm tốt một công việc gì
làm hỏng một công việc gì
làm khoán
công việc vặt
 • (thông tục) công ăn việc làm
đi tìm công ăn việc làm
thất nghiệp
mất công ăn việc làm
 • việc làm ăn gian lận để kiếm chác
 • việc, sự việc, sự thể; tình hình công việc
việc hỏng toi, việc mất công toi; tình hình công việc xấu
tình hình công việc làm ăn tốt
 • cú thúc nhẹ, cú đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn)
 • cú ghì giật hàm thiếc (làm đau mồn ngựa)
   • làm hại ai, gây tai hại cho ai
   • từ chối không làm việc gì
   • làm đại khái, làm qua loa, làm ăn chểnh mảng
   • (từ lóng) đang làm việc, đang hoạt động; (thông tục) đang giao cấu
   • sự huấn luyện công nhân ngay tại nơi họ làm việc; sự đào tạo tại chỗ
   • không có việc làm, thất nghiệp
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chơi xỏ ai một vố
nội động từ
 • làm những việc lặt vặt, làm những việc linh tinh; (thông tục) sửa chữa lặt vặt
 • xoay sở kiếm chác; giở ngón gian lận để kiếm chác
 • buôn bán cổ phần (chứng khoán)
ngoại động từ
 • thuê (ngựa, xe...); cho thuê (ngựa, xe...)
 • cho làm khoán; nhận làm khoán (một công việc)
 • mua bán đầu cơ (hàng)
 • lợi dụng (chức vụ...) để xoay sở kiếm chác
 • thúc nhẹ, đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn)
 • ghì giật hàm thiếc làm đau mồm (ngựa)
nội động từ
 • ( + at ) đâm, thúc
danh từ ( Job )
 • (kinh thánh) Giốp
 • người chịu đựng đau khổ nhiều; người kiên nhẫn chịu đựng
   • người làm ra bộ an ủi nhưng chỉ cốt gây thêm đau khổ
   • tin buồn
   • làm thế thì không ai có thể chịu đựng được; làm thế thì đến bụt cũng phải tức
   • thấy điều gì rắc rối quá
   • công việc ưu đãi cho người quen
   • đúng là thứ cần thiết
   • còn nước còn tát
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt