<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
je  
đại từ
  • tôi, ta, tao, tớ
tôi không biết tại sao
tôi sẽ không tới
danh từ giống đực
  • (triết học) cái tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt