<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
islamic  
[iz'læmik]
tính từ
  • (thuộc) đạo Hồi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt