<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Indian  
['indjən]
tính từ
  • (thuộc) Ấn Độ
danh từ
  • người Ấn Độ
  • người da đỏ ở Bắc-Mỹ; người Anh-Điêng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt