<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
indépendance  
danh từ giống cái
  • sự độc lập, nền độc lập
sự độc lập về chức năng
sự độc lập về tài chính
sự độc lập với nhau giữa hai sự việc
nền độc lập của một quốc gia
tuyên ngôn độc lập
chiến tranh giành độc lập
đòi độc lập
      • sự phân quyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt