<
Trang chủ » Tra từ
importance  
[im'pɔ:təns]
danh từ
  • sự quan trọng, tầm quan trọng, ý nghĩa quan trọng
một vấn đề rất quan trọng
ý nghĩa quan trọng của công nghiệp đối với nền kinh tế
họ rất chú trọng dự án này
một vấn đề vô cùng quan trọng về mặt chính trị
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt