<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ils  
đại từ giống đực
  • ( số nhiều của il ) chúng; chúng nó; họ; những cái ấy
họ đã đến chưa?; chúng đã tới chưa?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt