<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
idée  
danh từ giống cái
 • ý niệm
ý niệm về cái đẹp
 • ý nghĩ, ý kiến; ý
có ý nghĩ như nhau
đuổi một ý nghĩ ra khỏi đầu
đó là một ý kiến hay
cho ý kiến về vấn đề gì
bảo vệ ý của mình
 • ý định
đổi ý định
theo ý định của mình
tôi vừa có một ý định
 • tư tưởng
tư tưởng chính trị
những tư tưởng đen tối
   • theo ý mình
hành động theo ý mình
chỉ làm theo ý mình
   • (thân mật) kiên nhẫn, kiên trì
   • có ý định
   • rất tự phụ, rất kiêu kì
   • (thân mật) gợi tình dục cho ai
   • cho người ta hiểu qua về một vấn đề
   • trong trí tưởng tượng
   • định kiến
   • không hiểu tí gì về một việc
   • có những ý nghĩ sai lầm viển vông (về việc gì)
   • quan niệm sơ sơ về
   • (thân mật) một chút ít
một chút ít rượu vang
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt