<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
IF/THEN/ELSE  
Tin học
  • Một cấu trúc dẫn tới một phép thử để biết một điều kiện có được thoả mãn hay không. Nếu ( IF) điều kiện thoả mãn, thì ( THEN) chương trình rẽ nhánh sang phương án A, hoặc nếu điều kiện không thoả mãn ( ELSE), chương trình sẽ rẽ sang phương án B. Các cấu trúc IF/THEN/ELSE (có thể ngôn ngữ hơi khác) đều được sử dụng để viết các macro, dưới dạng các mã kết hợp, dưới dạng các hàm trong phần mềm bảng tính, hoặc dưới dạng một phần của ngôn ngữ lập trình bậc cao. Ví dụ sau đây sẽ tiền hành thử để biết một tệp có tồn tại hay không. Nếu tệp tồn tại, chương trình sẽ ra lệnh cho máy tính mở tệp đó. Nếu tệp không tồn tại, chương trình sẽ ra lệnh máy tính tạo ra một tệp. If file exists true THEN open file ELSE create new file ENDIF
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt