<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
humeur  
danh từ giống cái
 • tính khí, tính tình
tính khí u sầu
tính tình đứng đắn
 • tâm trạng bực bội cáu gắt
cơn bực bội cáu gắt
 • (sinh vật học, sinh lý học) dịch, thể dịch
thủy dịch (trong mắt)
   • tâm trạng vui
   • sẵn muốn
sẵn muốn nói đùa
   • bẳn tính
   • đang sẵn sàng (làm gì)
   • tính khí u buồn
   • tâm trạng bực bội, cáu gắt
làm cho ai bực bội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt