<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hors  
giới từ
 • ngoài, ngoại
ngoài hàng rào
ngoại hạng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) trừ
họ đều đi đến đấy cả, trừ hai ba người
   • không liên quan đến, không quan tâm đến
   • bị loại khỏi vòng chiến đấu
   • khỏi lôi thôi
   • không với tới, không phạm đến được, an toàn
   • ở ngoài; ở ngoài vòng
   • được miễn tố; không liên quan gì
   • thoát nạn
   • không còn nghi ngờ gì nữa
   • đắt quá
   • quá mùa, lỗi thời
   • vô lý
   • phát khùng lên
   • rợn người, điên người (sướng...)
   • hết hơi
   • bước ngay ra khỏi đây! cút!
   • không dùng được nữa
   • siêu việt, siêu đẳng
tài hoa siêu việt
   • vô song
   • (văn học) trừ ra, trừ phi
   • (quân sự) không chiến đấu, làm việc bàn giấy (đơn vị)
   • chiều dài nhất (của tàu, của máy bay)
   • đặt ai ngoài vòng pháp luật
phó từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) ngoài, ở ngoài
ra ngoài
phản nghĩa Dans , dedans . En ; compris
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt