<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Homo sapiens  
thành ngữ homo
      • (sinh vật học) giống người hiện thời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt