<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
homme  
danh từ giống đực
 • người, con người
con người khác với con vật
quyền con người, nhân quyền
không người nào cả, không một ai
mỗi người
 • đàn ông
đàn ông và đàn bà
người đàn ông có nhiều vợ
quần áo (dành cho) đàn ông
người đàn ông độc thân
người quan trọng, nhân vật quan trọng
phản nghĩa Femme
 • người lớn khôn; người dũng cảm
cậu bé đã thành người lớn khôn
trong nguy biến hãy tỏ ra là con người dũng cảm
 • người phù hợp
đảng đã tìm được người phù hợp
 • (thông tục) chồng
bà ta với chồng bà
   • tăm tắp
   • bỏ thói xấu cũ
   • thành thực với nhau
   • người đẹp vì lụa
   • chúa Giê-xu
   • (thân mật) đó là người tôi cần
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt