<
Trang chủ » Tra từ
hiệp ước  
[hiệp ước]
  • agreement; pact; treaty
Hiệp ước Vác-xa-va
Warsaw Pact
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt