<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
herbe  
danh từ giống cái
 • cỏ
gặm cỏ
cỏ dại
đi trên cỏ
cắt cỏ
động vật ăn cỏ
   • (dược học) thuốc lá sắc
   • hất cẳng ai
   • dùng trăm phương nghìn kế
   • còn non
   • có triển vọng trở thành
người có triển vọng thành luật sư
   • cỏ dại
   • cây thuốc
   • (nghĩa bóng) tiêu non, tiêu trước
   • cỏ dại
nhổ cỏ dại
   • (nghĩa bóng) đồ vô lại
   • mọc nhanh chóng (cây cối)
   • lớn nhanh như thổi (trẻ con)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt