<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hémisphère  
danh từ giống đực
  • bán cầu
vòm hình bán cầu
bán cầu bắc
bán cầu não
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt