<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hàng chục  
[hàng chục]
  • tens of ...; dozens of ...
To count in tens
Units and tens
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt