<
Trang chủ » Tra từ
giai cấp  
[giai cấp]
  • class
Working class
Ruling/dominant class
Class-conscious
Classless society
Class/racial prejudice
Class traitor
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt