<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
German  
['dʒə:mən]
tính từ
  • (thuộc) Đức
danh từ
  • người Đức
  • tiếng Đức
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt