<
Trang chủ » Tra từ
gặt hái  
[gặt hái]
  • to reap; to harvest
To reap the fruit of one's labour
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt