<
Trang chủ » Tra từ
gạo  
[gạo]
  • rice
Long/short grain rice
  • to slave; to grind
To slave at literature
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt