<
Trang chủ » Tra từ
gạc  
[gạc]
  • antlers
The stag grows fresh antlers every year
  • (y học) (từ gốc tiếng Pháp là Gaze) gauze
Antiseptic gauze
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt