<
Trang chủ » Tra từ
góc  
[góc]
  • (toán học) quadrant; angle
Acute angle
  • corner
At the corner of the street; at the street corner
Their villa is at the corner of Regent Street and Oxford Street
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt