<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gài số  
[gài số]
  • to put (the car) in gear
To go into reverse
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt