<
Trang chủ » Tra từ
fruit  
[fru:t]
danh từ
  • quả, trái cây
  • thành quả, kết quả
  • ( số nhiều) thu hoạch, lợi tức
  • (kinh thánh) con cái
con cái
nội động từ
  • ra quả
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt