<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
friar  
['fraiə]
danh từ
  • thầy dòng (dòng Đô-mi-ních, Fran-xít...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt