<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
franchir  
ngoại động từ
  • nhảy qua
nhảy qua rào
  • vượt, vượt qua
vượt biển
cầu bắc qua sông (cầu vượt qua sông)
vượt qua khó khăn
vượt quá giới hạn
      • quyết định làm một việc khó nhọc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt