<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fondé  
tính từ
  • có lý do
có lý do để nói
  • có căn cứ
việc tố cáo có căn cứ
  • dựa vào, căn cứ vào
dựa vào một thuyết
danh từ giống đực
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt