<
Trang chủ » Tra từ
fleet  
[fli:t]
danh từ
 • đội tàu, hạm đội
 • đội máy bay, phi đội
 • đoàn tàu, đoàn xe
   • hải quân
   • thủy sư đô đốc
   • binh chủng không quân (của hải quân Anh)
   • đoàn lạc đà trên sa mạc
danh từ
 • vịnh nhỏ
tính từ
 • (thơ ca) (văn học) nhanh, mau, mau chóng, nhanh chóng
ngựa phi nhanh
nhanh chân
 • nông cạn
phó từ
 • nông
cày nông
nội động từ
 • biến, lướt qua, lướt nhanh
 • bay nhanh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt