<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fièvre  
danh từ giống cái
  • sốt
bị sốt
hạ sốt
(thú y học) sốt lở mồm long móng
cơn sốt dữ dội
sốt rét
(nghĩa bóng) cơn sốt chính trị
thành phố đang lên cơn sốt
  • (nghĩa bóng) sự náo nhiệt, sự hăng hái
thảo luận hăng hái
  • sự say mê
sự say mê viết lách
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt