<
Trang chủ » Tra từ
father  
['fɑ:ðə]
danh từ
 • cha, bố
 • (nghĩa bóng) người cha, người đẻ ra, người sản sinh ra
ước vọng sinh ra sự tin tưởng
 • tổ tiên, ông tổ
ông tổ của nền thơ ca Việt Nam
chầu tổ, chết
 • người thầy, người cha
người cha của đất nước
 • Chúa, Thượng đế
 • (tôn giáo) cha cố
Đức giáo hoàng
 • người nhiều tuổi nhất, cụ
người nhiều tuổi nhất ở hạ nghị viện Anh
Ông già Noen
Thần thời gian
   • kinh nghiệm của con người được đúc kết ngay từ thuở ấu thơ
   • cha truyền con nối
   • cha nào con nấy, hổ phụ sinh hổ tử
   • đáng tuổi cha mẹ của ai
động từ
 • sản sinh, là bố của
   • ghi tên ai là tác giả của cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt