<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Exterior Routing  
Tin học
  • Tìm đường Ngoại Biên Các hệ thống liên mạng như Internet bao gồm nhiều hệ thống tự trị được nối lại với nhau thông qua các bộ định tuyến (router). Các bộ định tuyến trong mỗi hệ thống tự trị được gọi là interior router (bộ định tuyến nội vi), còn các bộ định tuyến để liên kết các hệ thống tự trị được gọi là exterior router (bộ định tuyến ngoại biên). Kỹ thuật tìm đường nội vi (interior routing) được quản lý bởi IRP (interior routing protocols: các giao thức tìm đường nội vi), và kỹ thuật tìm đường ngoại biên (exterior routing) được điều khiển bởi ERP (Exterior routing protocols: các giao thức tìm đường ngoại biên). Từ mục liên quan Routing Protocols and Algorithms
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt