<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
expliquer  
ngoại động từ
  • cắt nghĩa, giải nghĩa
cắt nghĩa một từ
giải nghĩa một đoạn văn khó
  • giải thích
giải thích một hiện tượng
giải thích một biểu tượng
giải thích kế hoạch của mình
giải thích ý định của mình với ai
giải thích tại sao (đưa ra lí do)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt