<
Trang chủ » Tra từ
exclusion  
[iks'klu:ʒn]
danh từ
  • sự không cho vào (một nơi nào...), sự không cho hưởng (quyền...)
  • sự ngăn chận
  • sự loại trừ
  • sự đuổi ra, sự tống ra
      • trừ ai (cái gì) ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt