<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
excellency  
['eksələnsi]
danh từ
  • ngài (xưng hô)
thưa ngài
  • phu nhân
thưa phu nhân
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt