<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
exécuter  
ngoại động từ
  • thi hành, chấp hành, thực hiện
thực hiện một dự án
làm một công việc
thi hành một nhiệm vụ
thực hiện lời hứa
chấp hành mệnh lệnh của ai
  • biểu diễn
biểu diễn một bài nhạc
  • hành hình
hành hình người bị xử tử
  • (nghĩa rộng) giết
  • (luật học, pháp lý) tịch thu gia tài
tịch thu gia tài một con nợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt