<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
espérance  
danh từ giống cái
 • hi vọng, kỳ vọng
hi vọng một tương lai tươi đẹp
đầy hi vọng
màu xanh, màu của sự hi vọng
phản nghĩa Désespérance , désespoir
cậu bé này là mối hi vọng lớn cho gia đình cậu
 • ( số nhiều) triển vọng được hưởng gia tài
   • có thể có thai
   • ngược với những gì người ta trông đợi, hoàn toàn bất ngờ
   • trong khi chờ đợi (điều gì, việc gì)
   • (có) triển vọng
có triển vọng thành công rực rỡ
   • tuổi thọ trung bình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt