<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
envoi  
danh từ giống đực
  • sự gửi đi, sự cử đi
sự gửi đi một bức thư
sự gửi quân đi
sự cử đi một đại sứ
  • cái gửi đi
tôi đã nhận được cái anh gửi ngày 18 tháng này
  • (thơ ca) khổ thơ đề tặng (ở cuối bài thơ)
      • (thể dục thể thao) cú phá bóng (bóng đá)
      • sự kéo cờ chào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt