<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ennuyeux  
tính từ
  • làm buồn phiền; quấy rầy
sự vận động quấy rầy
  • chán ngắt
một cuộc nói chuyện chán ngắt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt