<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Englishman  
['iηgli∫mæn]
danh từ
  • người Anh (đàn ông)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt