<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
enfreindre  
ngoại động từ
  • (văn học) vi phạm
vi phạm quy tắc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt