<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
enfance  
danh từ giống cái
  • tuổi thơ ấu
nó có một tuổi thơ ấu hạnh phúc
kỉ niệm thời thơ ấu
người bạn thời thơ ấu
  • trẻ em
sự bảo vệ trẻ em
  • sự lẫn cẫn
  • thời khai thuỷ, sơ kỉ
thời khai thuỷ của thế giới
      • (thân mật) đó là một điều sơ đẳng; đó là một điều dễ như bỡn.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt