<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
electroshock  
[i'lektrə∫ɔk]
danh từ
  • (y học) sốc điện
Chữa bệnh bằng sốc điện
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt