<
Trang chủ » Tra từ
electronics  
[ilek'trɔniks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
  • điện tử học
Chuyên gia điện tử
Công nghiệp điện tử; kỹ nghệ điện tử
Hãng điện tử Sony của Nhật Bản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt