<
Trang chủ » Tra từ
electronic mail  
[ilek'trɔnik,meil]
danh từ, viết tắt là e-mail
  • (tin học) thư điện tử
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt